KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ


 

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, İKAR İNŞAAT tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Şirketimizde çalışanlarımıza fiziki veya telefon aracılığı ile ya da elektronik ortamda (internet sitemizde/mobil uygulamalarımızda) yaptırdığınız kayıt, başvuru, sipariş, randevu, iş başvuruları, elektronik ortam gezintilerinizde toplanan çerezler gibi farklı kanallarla elde edilmekte, bu veriler Şirketimizin ilgili mevzuatlara ve Şirket Politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

 

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilin de Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 

 • Şirketimizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket Politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Elektronik ortam ziyaretçilerine kişisel içerik ve reklamlar göstermek, portal üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak,
 • Şirketimizin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
 • Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması,
 • Şirketimizin oluşturduğu ticari itibarının ve güvenin korunması,
 • Sağlığa ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak mevzuattan/sözleşmeden kaynaklı hijyen kurallarına uymak amacıyla işlenebilmektedir.

 

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.ikarinsaat.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “İKAR İNŞAAT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI”nda yer verilmiştir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir:

 

 • Şirketimizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Elektronik ortam ziyaretçilerine kişisel içerik ve reklamlar göstermek, portal üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak,
 • Şirketimizin kısa-orta-uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Şirketimizin insan kaynakları faaliyetlerinin planlanmasına ve icrasına destek olunması;
 • Şirketimizin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek/tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması,
 • Şirketimizin oluşturduğu ticari itibarının ve güvenin korunması.

 

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.ikarinsaat.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “İKAR İNŞAAT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI”nda yer verilmiştir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 

Kişisel bilgileriniz yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Paylaşılması gereken bir durumun söz konusu olması halinde buna ilişkin Açık Rızanız alınacaktır.

 

VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.ikarinsaat.com.tr internet adresimizden veya kurumumuzdan temin edebileceğiniz VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUnu kullanarak veya formda yer alan bilgileri içeren bir dilekçe ile Şirketimize iletebilirsiniz ya da Şirketimize doğrudan başvurabilirsiniz.

 

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu Politika Şirketimizin internet sitesinde (www.ikarinsaat.com.tr) yayınlanır.